Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

Dodane przez: Administrator | 2013-04-17 | ostatnia aktualizacja 2017-05-27 11:45

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2013 oraz kierunków realizacji zadań tego programu w roku 2014 i 2015, przedłożoną przez ministra zdrowia.

 

 

 

 

Założono, że realizacja programu doprowadzi do zmniejszenia zachorowalności na nowotwory o ok. 10 proc. oraz poprawy skuteczności leczenia tych chorób w Polsce do poziomu osiąganego w krajach Europy Zachodniej i Północnej, czyli ok. 40 proc. wyleczeń i przeżyć 5- letnich wśród mężczyzn i ok. 50 proc. wśród kobiet. W budżecie na 2013 r. na zadania programu zaplanowano 252,5 mln zł.

W ramach programu przewidziano:

prewencję nowotworów złośliwych;
profilaktykę i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy i piersi;
badania przesiewowe służące do wczesnego wykrywania raka jelita grubego;
opiekę nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe;
zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów;
poprawę działania systemu radioterapii onkologicznej (doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii);
poprawę standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca (doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii);
doskonalenie diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych;
poprawę jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci;
szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii, w tym szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii;
poprawę funkcjonowania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach.

 

W 2013 r. większość zadań programu będzie kontynuowana, jednak szczególny nacisk zostanie położony na profilaktykę i edukację, w tym działania prewencyjne i profilaktyczne zapobiegające zachorowaniom m.in. na raka piersi i szyjki macicy oraz raka jelita grubego. Popularyzowany będzie Europejski Kodeks Walki z Rakiem m.in. przez wdrożenie w całej Polsce projektu „Szkoła promująca zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem”. Jednocześnie w związku z rosnącym zagrożeniem zachorowania na raka płuca, zwłaszcza wśród kobiet, przewidziano wiele działań prewencyjnych adresowanych przede wszystkim do nich. Z Krajowego Rejestru Nowotworów wynika (dane za 2010 r.), że najwięcej mężczyzn umierało z powodu nowotworów złośliwych płuca, jelita grubego i gruczołu krokowego, a kobiet – też z powodu złośliwego raka płuca, a dopiero w dalszej kolejności przyczyną śmierci był rak piersi i jelita grubego. W 2013 r. planowana jest również emisja nowych spotów telewizyjnych zachęcających kobiety do udziału w badaniach profilaktycznych, które będą emitowane przez cały rok w regionalnych stacjach telewizyjnych. Większy nacisk zostanie położony na profilaktykę nowotworową w środowiskach tzw. wykluczonych.

 

Jeszcze w tym roku planowane jest wprowadzenie programu pomocy psychologicznej skierowanej do chorych onkologicznie i personelu medycznego wiodących jednostek medycznych. Będzie przeprowadzone szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii. Jest to wynikiem dużego zapotrzebowania na działalność psychoonkologiczną. Jest to także zgodne ze standardami światowymi, które uwzględniają wsparcie psychologiczne w opiece i leczeniu onkologicznym.

 

W 2014 r. zaplanowano stworzenie systemu punktów informacyjnych przy centrach onkologii. Ich zadaniem będzie zapewnienie kompleksowej opieki pacjentowi, który często nie ma pełnej wiedzy o sposobie leczenia choroby nowotworowej i jego skutkach ubocznych, a także sposobach podniesienia jakości życia swojego oraz rodziny w trakcie choroby. W tych punktach konsultacji będą udzielać psychoonkologowie od których pacjent uzyska pełną informację o leczeniu choroby nowotworowej.

 

Działania programu będą kontynuowane w latach 2014-2015. Także w tym okresie większe środki zostaną przesunięte na profilaktykę i edukację, mniej funduszy trafi natomiast na programy inwestycyjne (doposażenie i modernizację aparatury do diagnostyki i leczenia nowotworów).

 

Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów w Polsce (pierwszą są choroby układu krążenia).